Datum Evenement
10 okt 2013 Feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Tevens “live” gaan van de website van Stichting Katholiek Erfgoed (OLV Sterre der Zee is patrones van Stichting Katholiek Erfgoed).
17 okt 2013 De Goudse Glazen en hun cartons: pleidooi voor tolerantie in gebrandschilderd glas Lezing in het kader van de tentoonstelling “Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw door Xander van Eck; gastconservator. Museum Catharijneconvent: 12.00-13.00 uur: € 5.- Lange Nieuwstraat 38: Utrecht.
21 okt 2013 Gaudium et Spes Lezing van Prof. Dr. G.J.M. van Wissen over de constitutie Gaudium et Spes (1965) in het kader van het Jaar van het Geloof. OLV kerk Amsterdam; Keizersgracht 220; 20.15 uur. Lees meer
26 okt 2013 Vernieuwing en Traditie Congres over De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving naar aanleiding van het eerste lustrum van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. De Tiltenberg (Vogelenzang). info@cslk.nl of tel. 0252-345345
4 en 5 nov 2013 Seminar Future for Religious Heritage (FRH) in Museum Catharijneconvent Centraal staat de bescherming van het religieuze interieur en de religieuze voorwerpen in kerken en kloosters.
10 nov 2013 De Kerken in Eys en Wittem Architectuurhistoricus dr. Anke Kappler houdt in de St.-Agathakerk van Eys een lezing met illustraties over de in Nederland unieke barokkerken van Eys en Wittem naar ontwerp van de architecten Schlaun en Couven. Tel. 043-4511316.
14 nov 2013 Religie en maatschappij in de Gouden Eeuw Lezing in het kader van de tentoonstelling "Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw" door Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis. Museum Catharijneconvent; 12.00-13.00 uur; € 5.- Lange Nieuwstraat 38; Utrecht.
16 nov 2013 Kerkvisitaties in vroegmoderne tijd Symposium over het project Kerkvisitaties. Dit project omvat het transcriberen en vertalen van de ruim 1700 visitatieverslagen van het oude bisdom Roermond (1559-1801). Abdij Rolduc te Kerkrade. Prijs: €15
25 nov 2013 Dei Verbum Mgr Liesen, bisschop van Breda, spreekt over de constitutie Dei verbum ) in het kader van het Jaar van het Geloof. OLV kerk Amsterdam, Keizersgracht 220; 20.15 uur.
30 nov 2013 Adrianus VI lezing 2013 Lezing voor studenten en jonge professionals over Ondernemen en Geloof door een bankier en een internationale ondernemer; ingeleid door prof. Dr. G.J.M. van Wissen. Paushuize, 13-18 uur; Kromme Nieuwegracht 49 Utrecht.
4-6 december 2013 Academisch congres Katholieke Universiteit Leuven over het Concilie van Trente Op 4 december 2013 is het 450 jaar geleden dat het Concilie van Trente (1545-1563) plechtig werd afgesloten. Deze vergadering van kardinalen, bisschoppen en theologen kwam samen tijdens drie verschillende zittingsperioden verspreid over maar liefst achttien jaar. Het doel was de katholieke kerk van binnenuit te hervormen en tegelijkertijd haar leer en religieuze praktijken af te bakenen ten opzichte van de protestanten. De KU Leuven organiseert over dit Concilie het congres "Het Concilie van Trente: Hervorming en controverse in Europa en daarbuiten (1545-1700)”. Lees meer 
2-7 dec 2013 Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen De Nederlandse bisschoppen zijn van 2 tot en met 7 december in Rome voor hun Ad Limina bezoek. Ze gaan gezamenlijk op audiëntie bij paus Franciscus en bezoeken zij de Congregaties en de Pauselijke Raden. Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum (pelgrimage naar de drempels van de apostelen). Met deze drempels worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk eens in de vijf jaar afgelegd. Ter gelegenheid van het bezoek verscheen een rapport.
14 dec 2013, 17.00 uur Legendetocht van de Sterre der Zee Vanuit de Basiliek van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” vertrekt om 17.00 uur de eeuwenoude Bidweg, met het beeld van de Sterre der Zee, gedragen door het Dragersgilde, en samen met de Broederschap van Onze Lieve Vrouw en met muzikale begeleiding door Harmonie Walburga. Onderweg zal op drie historische plekken één van de legendes van de Sterre der Zee verteld worden. In de basiliek wordt afgesloten met gebed en met het zingen van het lied ‘O reinste der schepselen’.
21 dec 2013 Van Rossem vertelt Maarten van Rossem onderzoekt in een t.v. programma welke sporen er in Utrecht zijn van Adrianus VI. Zie www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/van-rossem-vertelt/
24 dec 2013 Heilige Kerstavond en Kerstnacht
25 dec 2013 Hoogfeest van Kerstmis / geboorte van de Heer
26 dec 2013 Tweede kerstdag/ H. Stefanus; eerste martelaar
29 dec 2013 H. familie: Jezus – Maria – Jozef
31 dec 2013 Oudejaarsdag/ H. Silvester I – paus
1 januari 2014 Hoogfeest van Maria – Moeder van God (Sanctae Dei Genetricis Mariae). Op deze dag viert de katholieke Kerk dat Maria waarachtig moeder van God is (Theotokos).
4 januari 2014, 17.00 uur De "Driekoningenstoet" Canuit de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht trekt de "Driekoningenstoet" met de Drie Wijzen uit het Oosten die de ster volgden door de straten van de stad op zoek naar het pasgeboren Kerstkind begeleid door herders, schapen, paarden en een kameel.
5 januari 2014, 09.30 uur Pontificale eucharistieviering door bisschop Frans Wiertz van Roermond in de Sint-Gerlachuskerk te Houthem-Sint Gerlach Pontificale eucharistieviering bij gelegenheid van de gedenkdag van deze heilige kluizenaar die in deze kerk begraven ligt.
6 januari 2014 Hoogfeest van de Openbaring of Drie Koningen Dit feest herdenkt van de Wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus. De relikwieën van de Drie Koningen worden bewaard in de dom van Keulen. driekoningen
t/m 12 januari 2014 Tentoonstelling Russische Iconen in het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) in Uden Ter gelegenheid van de herdenking van de relatie tussen Rusland en Nederland.
17 januari 2014 Dag van het Jodendom. Deze dag is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Thema dit jaar is ‘Uitweg uit de Crisis’ (www.dagvanhetjodendom.nl)
28 januari 2014 1200ste sterfdag van Karel de Grote Op 28 januari 2014 werd de 1200ste sterfdag van Karel de Grote herdacht. In Aken vond in de Dom voor die gelegenheid een pontificale H. Mis plaats. Meer hierover. Van 27-29 juni 2014 organiseert SKE / Adrianus VI een Heiligdomsvaart naar Aken (tevens met bezoek aan o.a. de Rijksabdij van Kornelimünster en de Servatiusbasiliek in Maastricht en de Karel de Grote tentoonstellingen in Aken met nevenbezoeken o.a. aan de Servaasbasiliek in Maastricht en de Rijksabdij en Heiligdomsvaart in Kornelmünster. Lees meer: Karlsfest und Eröffnung des Jubiläumsjahrs 2014. Aanmelden via: stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl.
31 januari – 11 april 2014 Contemplatie in de Abdij van Egmond De workshop “de weg van de contemplatie” verbindt christelijke contemplatie met bronnen van de westerse traditie.  De praktijk van de woestijnvaders, het Jezusgebed (Russische pelgrim), de contem-platieve weg van de Middeleeuwen (Meister Eckhart, Wolk van niet weten) en de Spaanse mystiek (Theresia van Avila, Johannes van het Kruis) zijn daarbij oriëntatiepunten. Vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur. Data: 31 jan, 14 en 28 febr., 14 en 28 mrt, 11 april. De cursus wordt gegeven door Janneke Krijger, lekenbenedictijn. Kosten: EUR 60 Abdij van Egmond
3 februari 2014 Heilige Blasius (St. Blasius) Blasius, Armeens bisschop, 4e eeuw, patroon van keelaandoeningen. Op 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij tijdens Maria Lichtmis gewijde kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt. Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'). St Blasius
11 februari 2014 Lezing kerkelijk erfgoed (20-22 uur), Pieterskerk Utrecht 29ste Nicolaas van der Mondelezing. Spreker is Marc de Beye van Museum Catharijneconvent. Museum Catharijneconvent ontwikkelde samen met Nederlandse kerken en erfgoedinstellingen een instrument om de waarde van religieuze voorwerpen te bepalen: de Handreiking roerend religieus erfgoed. Aan de hand van voorbeelden uit kerken in stad en provincie Utrecht laat Marc de Beyer zien hoe de culturele waarde van religieus erfgoed kan worden bepaald en welke keuzes vervolgens gemaakt kunnen worden. Pieterskerk Utrecht
14-16 februari 2014 Retraite Communio Het Tweede Vaticaans Concilie was het concilie van de communio, van de kerk als 'gemeenschap'. Als gemeenschap met God, als gemeenschap onder elkaar. Hoe kunnen we de ontdekkingen van het concilie ook voor ons geestelijk leven vruchtbaar maken? We zien in de geschriften van de H. Johannes dat gemeenschap voor hem centraal staat. Tijdens deze retraite zullen door middel van korte inleidingen, gezamenlijke Lectio Divina, stil gebed en gesprek Johannes volgen om onze roeping tot gemeenschap dieper te ontdekken.  Door: p. Ignatius Maria Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, Den Haag. Kosten: € 85,- (€ 45,- voor studenten) Retraite Communio
15 februari 2014 Lezing over de situatie in Syrië, Agneskerk Amsterdam Op 15 februari jl. gaf de aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland, Z.E. Mor Polycarpus Augin Aydin, in de pastorie van de Amsterdamse Agneskerk een lezing over de Syrisch-orthodoxe kerk en de situatie van de christenen in Syrië op dit moment. Tijdens de lezing werd ingegaan op de bijzondere positie van de Syrisch-orthodoxe kerk en van de christenen in Syrië door de eeuwen heen als ook op de oorzaken en gevolgen van de burgeroorlog in Syrie. Een verslag van deze lezing zal binnenkort op de website van SKE verschijnen.
25 februari – 1 maart 2014 Retraite Ignatiaanse Geestelijke Oefeningen Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouwe Ter Nood (Heiloo). Het volledige programma is te vinden op de website www.olvternood.nl. De geestelijke leiding is in handen van M. Iuxta Crucem SSVM, een van de Blauwe Zusters die aan het Heiligdom verbonden zijn. In totaal zijn er 13 privékamers beschikbaar voor gasten, jong en oud. Opgave is mogelijk m.b.v. het aanmeldings-formulier op de website, of op werkdagen, behalve woensdag, telefonisch tussen 9.00 en 15.00 uur. Telefoonnummer: 072-505 1288. Kosten p.p. ´all-in´: €175,-. Door Maria tot Jezus
16 november 2013 – 2 maart 2014 Paramenten Lambertuskerk Horst Tentoonstelling over de verzameling rijk versierde liturgische gewaden (paramenten) uit de collectie kunstschatten van de Sint-Lambertuskerk in het Limburgse Horst. Heiligenbeelden sierden vaak de altaren, die door Horster broederschappen en gilden waren opgericht. De religieuze objecten hebben hierdoor een band met het Horster verleden en de Horster gemeenschap. De beelden van Eligius, Severus, Crispinus en Crispinianus verwijzen naar de oude altaren van smeden, textiel-arbeiders, schoenmakers en leer-bewerkers. De collectie van de Sint-Lambertuskerk is aangewezen als Rijksmonument. Historicus Wim Moorman schreef hierover het boek ‘De Hemel op Aarde’. Paramenten Lambertuskerk Horst
maart 2014 Deelname aan de wedstrijd voor het project Lang Leve de Kunst van het katholieke oude armenkantoor (RCOAK) De inzending is gericht op participatie door ouderen aan de opzet van de Canon van het katholieke erfgoed op de SKE website.
5 maart 2014 Aswoendag Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële begin van de veertigdagentijd markeert, het zogeheten 'askruisje'. De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat. Sinds de 10e eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan de mis gewijd. Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte as bovendien gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en rouw. (bron: www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/a/aswoensdag). Aswoendag
14-16 maart 2014 Diocesane retraite Thuine (Duitsland) Retraite vanuit Bisdom Groningen-Leeuwarden. Aan de hand van Habakuk, Franciscus en moderne dichters als Paul Celan, Rutger Kopland, Lucebert, Remco Campert, C.O. Jellema wordt bekeken hoe God in onze tijd en wereld nog ter sprake gebracht wordt. Opgave:  vóór 15 februari 2014 bij l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl, tel.: 050-4065888. Inlichtingen:  Peter Vermaat, tel. 0518-451751
19 – 23 maart 2014 Mirakelweek
22 maart 2014 De Amsterdamse Stille Omgang Het Eucharistisch Wonder van Amsterdam uit 1345 wordt ieder jaar herdacht. Tijdens de Mirakelweek is er de gehele dag uitstelling van het heilig Sacrament en zijn er in de avonden diverse activiteiten. Deze Mirakel­week loopt uit in de nachtelijke Stille Omgang, waarbij 8.000 mensen uit heel Nederland samenkomen voor het vieren van de Eucharistie en het lopen van de Omgang. Voor meer informatie zie hier of www.begijnhofamsterdam.nl.  Zie voor nadere info ook de Jongeren Programma en Canon Amsterdam op onze website. Stille Omgang
30 maart 2014 Ontmoeting van kruiswegen (Wittem) Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog exposeert Kloosterbibliotheek Wittem in de veertigdagentijd de ‘Getekende Kruisweg van Luithagen’ van Albert Servaes uit 1919. Met deze expositie wordt het verband gelegd met de kruisweg van Aad de Haas uit 1946-47, in de nabijgelegen Cunibertuskerk van Wahlwiller. De kruisweg van de Vlaamse kunstenaar Albert Servaes (1883-1966) brak met de zoete kruiswegen die sinds het eind van de negentiende eeuw de kerken in België sierden. In houtskool tekende de diepgelovige Servaes de lijdensweg van Christus, direct na de Eerste Wereldoorlog. Er werd een protest naar het Vaticaan gestuurd, waarop de kruisweg op 21 maart 1921 veroordeeld werd en op Goede Vrijdag werd verwijderd uit de kloosterkerk van Luithagen. Eenzelfde lot trof de kruisweg van Aad de Haas (1920-1972), geschilderd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ook hier ontstond een hetze in de katholieke kunstwereld vanwege zogenaamde misvormde wezens die waren afgebeeld. Beide kruiswegen zijn een reactie op het oorlogsleed en werden vanwege hun realisme veroordeeld. De Haas droeg de kruisweg zelf op Goede Vrijdag 1949 het kerkje van Wahlwiller uit. Open van 13.30 tot 16.30 uur (entree € 4,00).
11 mei 2014 Bezoek vrijwilligers SKE en Adrianus VI aan het Museum Catharijneconvent in Utrecht Rondleiding door de tentoonstelling Thuis in de Bijbel; Oude Meesters Grote Verhalen; via één van onze vrijwilligers): 10.30 uur – H. Mis Catharijnekathedraal; 12.00 uur – Lunch Museum; 13.00 uur – Rondleiding. Aanmelding via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.com Thuis in de Bijbel Catharijneconvent
15 maart-29 juni Van Oostsanen, de eerste Hollandse Meester Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475 – 1533) keert na ruim 500 jaar terug naar zijn woon- en werkplaats Amsterdam. Hij is de vroegste kunstenaar uit Amsterdam die we bij naam kennen. Het Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Alkmaar en de Grote Kerk Alkmaar hebben een primeur: wereldwijd de eerste overzichtstentoonstelling ooit over Jacob Cornelisz van Oostsanen. In de tentoonstelling zijn de belangrijkste werken van deze vroege Hollandse meester verenigd op Nederlandse bodem. Van 15 maart tot en met 29 juni 2014 biedt 'Van Oostsanen – De eerste Hollandse meester' een unieke kans om zijn prachtige en veelzijdige oeuvre te ontdekken. http://amsterdammuseum.nl/van-oostsanen Oostsanen