Doel

Stichting Katholiek Erfgoed is op 14 december 2012 opgericht om een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het katholieke erfgoed en de kennis daarvan in Nederland. Het katholieke erfgoed helpt ons om vanuit de katholieke traditie en de katholieke leer een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van elke generatie om haar kennis op dat gebied te bewaren en door te geven aan jongeren opdat de volgende generatie deze traditie en leer verder kunnen ontwikkelen. Stichting Katholiek Erfgoed hoopt met steun van de katholieke gemeenschap en met de inzet van vrijwilligers hieraan te kunnen werken.

Onafhankelijkheid

Stichting Katholiek Erfgoed is een onafhankelijk initiatief. Zij zal bij haar activiteiten loyaal aan de leer van de katholieke kerk (en van de Nederlandse kerkprovincie in het bijzonder) blijven. Stichting Katholiek Erfgoed staat binnen dit kader open voor alle katholieken en niet-katholieken die aan haar doelstelling willen bijdragen. Zij streeft ernaar zoveel mogelijk stromingen binnen het katholicisme bij haar activiteiten te betrekken.

Website

De website zal door Stichting Katholiek Erfgoed worden gebruikt om over haar hoofdactiviteiten (Adrianus VI en Canon van katholiek erfgoed in Nederland) en over nevenactiviteiten te berichten. Tot die nevenactiviteiten behoort het uitgeven van boeken, zoals het begin 2013 verschenen boek over de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam. Daarnaast zal Stichting Katholiek Erfgoed katholieke bijdragen aan het openbare debat in media stimuleren.

Financiering

Voor de financiering van haar activiteiten zoekt Stichting Katholiek Erfgoed ondersteuning van fondsen en sponsors. Jaarlijks zal zij aan fondsen en sponsors verantwoording afleggen door toezending van een verslag van haar activiteiten en een financiële verantwoording. Fondsen die dat wensen zullen zo mogelijk bij de activiteiten van Stichting Katholiek Erfgoed betrokken worden. U kunt met Stichting Katholiek Erfgoed contact opnemen per e-mail: stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar (IBAN-)rekeningnummer: NL37RABO0102799989 t.n.v. “Stichting Katholiek Erfgoed”.